Klimatski rječnik

Klimatske promjene
Dugotrajne promjene u statističkoj raspodjeli klimatskih faktora, u vremenskom periodu od deset do milijun godina. Posebno u vezi zaštite prirodnog okoliša, klimatske promjene se obično odnose na današnje promjene klime. 

Globalno zatopljenje
Postupno zagrijavanje Zemljine površine i najnižih slojeva atmosfere uzrokovano učinkom staklenika. 

Staklenički učinak
Zagrijavanje Zemljine površine i donjih slojeva atmosfere selektivnim propuštanjem zračenja: atmosfera propušta velik postotak vidljive Sunčeve svjetlosti koja zagrijava Zemlju, a dio te energije reemitira se u obliku dugovalnoga toplinskog zračenja natrag u atmosferu. 

Potencijal globalnog zatopljavanja (GWP)
Mjera kojom se opisuje utjecaj jedinične mase pojedinog plina na globalno zatopljenje, a u odnosu na istu količinu ugljikovog dioksida. 

Indeks kvalitete zraka / Air Quality Index (AQI)
Alat koji obično koriste državne institucije za informiranje javnosti o kvaliteti zraka. 

Zelene obveznice
Financijski instrument kojim se financiraju ekološki prihvatljivi i društveno odgovorni projekti. 

Biogorivo
Goriva koja se dobivaju iz biomase.  

Biomasa
Biomasa nastaje iz živuće materije, biljnog ili životinjskog porijekla, koja se može koristiti kao gorivo. 

Ugljikov otisak
Mjera ukupne emisije stakleničkh plinova koju izravno ili neizravno uzrokuje neka osoba, proizvod, tvrtka ili događaj. 

Ugljični proračun
Proračun svjetskog ugljika je ravnoteža izmjena (ulaza i izlaza) ugljika između raznih spremnika. Taj proračun nam govori da li neki spremnik služi kao izvor ili za taloženje ugljika. 

Ugljični dioksid
CO2, kemijski spoj u kojem su dva atoma kisika vezana dvostrukom vezom na jedan atom ugljika (O=C=O). Ugljikov dioksid jedan je od prirodnih stakleničkih plinova nužnih za regulaciju temperature na Zemlji (efekt staklenika). Njihova je koncentracija u troposferi bila prirodno uravnotežena do početka industrijskog doba (1850), kada je započeo njezin porast. 

Ugljično-neutralno
Ravnoteža između emisije ugljika i njegove apsorpcije iz atmosfere u ponore ugljika. 

Ugljično-pozitivno
Izraz koji se koristi kada, primjerice, neka tvrtka izađe iz okvira ugljične neutralnosti smanjivanjem/uklanjanjem više emisija stakleničkih plinova nego što ih stvara. 

Ugljično-negativno
Izraz koji se koristi kada, primjerice, neka tvrtka stvara više emisija stakleničkih plinova nego što ih uspijeva smanjiti. 

Dekarbonizacija
Proces smanjenja emisija stakleničkih plinova, prvenstveno ugljičnog dioksida, kroz smanjenje potrošnje energije i korištenje izvora energije s manjim ili nultim emisijskim faktorom 

Eko-inovacije
Proces razvoja i primjene novih poslovnih modela kreiranih pomoću nove strategije koja uključuje utjecaj na održivost duž cijelog poslovnog procesa temeljem procjene utjecaja na čitav životni ciklus proizvoda. 

Eko-dizajn
tehnika koja se koristi u dizajnu proizvoda ili usluge, a uzima u obzir čimbenike okoliša, pa se mjere provode kako njegova proizvodnja ne bi imala negativne učinke na okoliš. 

Energetska učinkovitost
suma isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije tako da razina udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane 

Linearni ekonomski model
oblik organizacije društva zasnovan na rastućem vađenju prirodnih resursa, u kojem se proizvodi izrađeni od tih resursa koriste dok se ne zbrinu kao otpad. 

Cirkularni ekonomski model
ekonomski model koji osigurava održivo gospodarenje resursima, produženje životnog vijeka proizvoda s ciljem smanjenja otpada te povećanu uporabu obnovljivih izvora energije 

Održivost
sposobnost održavanja ravnoteže određenih procesa ili stanja u nekom sustavu 

Kružna nabava
korištenje recikliranih sirovina i obnovljivih energija 

Oporavak materijala
Princip vraćanja korisnih materijala u proizvodnju 

Cirkularno gospodarstvo kao model dijeljenja
Izrada poveznice direktnog kontakta između proizvođača i krajnjeg korisnika, poticanje zajedničkog korištenja; 

Cradle to Cradle (C2C)
tranzicija iz linearnog modela (uzmi, proizvedi/iskoristi, odbaci) na cirkularni model 

Korporativno izvješćivanje o održivosti (CSRD)
Legislativa EU primarno namijenjena velikim kompanijama za objavljivanje redovitih izvješća o svojim aktivnostima utjecaja na okoliš i društvo  

Sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova (ETS)
Sustav EU kojim se ograničava količina stakleničkih plinova koju mogu ispustiti energetski intenzivna industrija, proizvođači energije i zračni prijevoznici. Emisijske jedinice ograničene su na razinu koju određuje EU, a poduzeća mogu dobiti ili kupiti pojedinačne jedinice. Kvota se s vremenom smanjuje kako bi se postupno smanjila i količina emisija. 

Environmental, social and governance (ESG)
Izraz koji označava okoliš, društvo i upravljanje te se koristi za predstavljanje korporativnih financijskih interesa organizacije koji se uglavnom fokusiraju na održive i etičke učinke. 

Fosilna goriva
Goriva koja nastaju od prirodnih resursa poput anaerobnog raspadanja zakopanih mrtvih organizama. 

Međuvladino tijelo o klimatskim promjenama (IPCC)
Znanstveno tijelo UN-a za procjene rizika i prijetnji koje nosi izmijenjena klima. Izvješća IPCC-a objavljuju se svakih šest do sedam godina. 

Nulta stopa (net-zero)
Smanjenje emisija stakleničkih plinova što je moguće bliže nuli.